Tolkningsmetoder

Simultantolkning sker samtidigt som talaren talar och med hjälp av ljudåtergivningsapparater som har flera kanaler.

Viskningstolkning sker samtidigt som talaren talar så att tolken endera sitter bredvid åhöraren eller använder bärbar utrustning (tour guide).

Konsekutivtolkning sker efter att talaren talat och med hjälp av tolkens stödanteckningar.

Prima vista är muntlig översättning vid första anblick av en skriven text från ett språk till ett annat.

Tolkningsmetoder ska inte blandas ihop med olika slag av tolkning, som är lika med  tolkningssituationen (på axeln privat-offentlig). I princip kan man använda alla metoder i alla situationer.

 

Simultantolkning kan inte ur kvalitetssynpunkt ersättas av viskningstolkning med bärbar utrustning. Den senare metoden innebär att tolken tolkar samtidigt som talaren talar, (vanligen) utan hörlurar, vilket gör att tolken hör sin egen röst samt alla (störande) ljud i mötesrummet. Detta gör det svårare för tolken att koncentrera sig på sitt jobb, vilket å sin sida försvagar noggrannheten i det innehåll som överförs. Utan en ljudisolerad kabin stör dessutom tolken alla personer inom hörhåll, vilket är skäl att tänka på då man beställer tolkning.